Lacuzin
Brand identity
현대적인 감각과 클래식한 느낌을 가진 'Modern French'를 키워드로 감각적인 컬러와 디자인을 지향합니다.


- Main Type / Sub Type

 

- Main Color

 RGB 0 26 114 HEX/HTML 001A72 CMYK 100 95 0 16

 RGB 192 13 30 HEX/HTML C00D1E CMYK 2 100 99 4

 RGB 225 225 225 HEX/HTML FFFFFF CMYK 0 0 0 0

- Sub Color

 RGB 195 215 238 HEX/HTML C3D7EE CMYK 20 6 0 0

 RGB 239 215 229 HEX/HTML EFD7E5 CMYK 3 15 3 0